Sgs India Pvt. Ltd.

Service Provider, Analytical Laboratory and Surveyor in Mumbai, Thane, Maharashtra, India

5/5
Address

Sgs House, Powai Road, 4B, Adi Shankaracharya Marg, Vikhroli (W), Mumbai, Maharashtra 400 083, Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Contact Person

Mr. Dr. Sudhir Kumar
Mr. Abhy Hardikar
9867019110

Phone

022 – 25798421

Fax

022 – 022-25775546

Email

sgs_india@sgs.com

✓ Analytical Laboratory and Surveyor in Mumbai | ✓ Analytical Laboratory and Surveyor in Maharashtra | ✓ Analytical Laboratory and Surveyor in India | ✓ Analytical Laboratory and Surveyor in India